Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi, którzy oddali swoje życie Bogu, chcą żyć dla Niego i pełnić Jego wolę. Uwierzyliśmy w doskonałą i niepowtarzalną ofiarę, którą złożył za nas Pan Jezus Chrystus i tym samym staliśmy się Jego dziećmi. Nasze obecne życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który nas umiłował. On jako Syn Człowieczy dał dowód swojej miłości, dobrowolnie przelewając swoją krew na krzyżu dla naszego zbawienia. Zbawienia czyli ratunku od potępienia potrzebuje każdy człowiek, ponieważ jak mówi Pismo wszyscy ludzie zgrzeszyli i umarli duchowo po upadku pierwszego człowieka – Adama.

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;

List św. Pawła do Rzymian 5:12

Ofiara Chrystusa jest na tyle doskonała, że była złożona raz na zawsze, oczyściła nas z
grzechów i pojednała z Bogiem.

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.

II List św. Pawła do Koryntian 5:19

Przez Niego mamy dzisiaj dostęp do Boga. Możemy cieszyć się i doświadczać Go w naszym życiu, żyć przez Niego i otrzymywać Jego zbawienie oraz duchowe błogosławieństwo każdego dnia.

Chrystus Głową Kościoła.

Doskonała ofiara Chrystusa pojednała nas nie tylko z Bogiem, ale też z sobą nawzajem.

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni (…)

List św. Pawła do Efezjan 2:13-14

On zburzył wszelki mur nieprzyjaźni, jaki był między Bogiem a człowiekiem, ale także między ludźmi. Dlatego wierzymy też, że jak mówi Jego Słowo, staliśmy się w Nim jednym ciałem / Kościołem / Zborem.

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

List św. Pawła do Rzymian 12:5

Każdy z nas jest członkiem ciała Chrystusowego gdzie On jest Głową. Nie łączy nas nic innego jak tylko osoba Jezusa Chrystusa. Nie mamy jakiegoś szczególnego ,,obdarowanego’’ człowieka w centrum, który nas łączy, nauki którą wynosimy ponad Chrystusa, On i tylko On jest wszystkim we wszystkich.

A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

I List św. Pawła do Koryntian 15:28

Praktykujemy zgromadzanie się członków Kościoła tak, jak wyglądało to na początku pierwszego Kościoła:

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:42

Bóg dał nam tę łaskę, aby zobaczyć co jest w Jego sercu i co jest naszym powołaniem. On ma pragnienie, aby znaleźć dla siebie miejsce, w którym będzie mógł zamieszkać razem ze swoim ludem.

I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.

Ewangelia św. Mateusza 8:20

Albowiem Pan wybrał Syjon I chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie.

Psalm 132:13-14

Tym miejscem wybranym przez Niego jest Jego Kościół, który nie budynkiem, czymś zewnętrznym, ale zgromadzeniem ludzi wywołanych (ekklesia).

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Ewangelia św. Mateusza 16:18

Dlatego też od kilku lat zgromadzamy się jako Kościół w Warszawie i prosimy Pana aby nas w niego wbudowywał. Czytamy razem Słowo Boże, rozważamy je, składamy świadectwa, modlimy się i śpiewamy pieśni na Chwałę Boga. W Kościele wszyscy jesteśmy kapłanami i każdy niesie tę odpowiedzialność za budowanie.

Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.

I List św. Pawła do Koryntian 14:26

Zgromadzenia nie są wysłuchaną przez nas ,,liturgią’’, wygłoszoną przez jednego człowieka, ale naszym wspólnym spotkaniem z Bogiem, karmieniem się Nim. On żyje w nas i chce się przechadzać pośród nas. Jest to niezwykła radość być kapłanem w Jego Domu, gdzie możemy doświadczać sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym.


Zachęcamy każdego człowieka, aby czytał Biblię, oddał swoje życie Bogu i stał się Nowym Człowiekiem w Chrystusie. Zapraszamy również do kontaktu, jeśli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda zgromadzenie żywego Kościoła w Warszawie, napisz do nas.